MO6.V11: Hyperspectral Super-Resolution
Mon, 18 Jul, 21:35 - 22:45 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 15:35 - 16:45 Central European Time (UTC +1)
Mon, 18 Jul, 13:35 - 14:45 UTC
Mon, 18 Jul, 09:35 - 10:45 Eastern Time (UTC -5)
Location: Virtual Room 11
Session Type: Multimedia Virtual
Session Co-Chairs: Andrea Garzelli, University of Siena and Wenjuan Zhang, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences
Session Manager: Min Wee Ong
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)

MO6.V11.1: A DISTRIBUTED PARALLEL OPTIMIZATION OF REMOTE SENSING IMAGE FUSION ALGORITHM BASED ON NONLOCAL TENSOR CP DECOMPOSITION

Chuan Qin, Zebin Wu, Yi Zhang, Jin Sun, Yang Xu, Peng Zheng, Zhihui Wei, Nanjing University of Science and Technology, China

MO6.V11.2: RECONSTRUCTING HYPERSPECTRAL IMAGES FROM RGB INPUTS BASED ON INTRINSIC IMAGE DECOMPOSITION

Nan Wang, Shaohui Mei, Yifan Zhang, Bowei Zhang, Mingyang Ma, Xiangqing Zhang, Northwestern Polytechnical University, China

MO6.V11.3: CONTEXT-AWARE ELEMENT FILTER FOR HYPERSPECTRAL IMAGE SUPER-RESOLUTION

Ran Ran, Liang-Jian Deng, Chen-Yu Zhao, University of Electronic Science and Technology of China, China

MO6.V11.4: A HYPERSPECTRAL REMOTE SENSING FUSION TECHNOLOGY BASED ON SPECTRAL NORMALIZATION OF GF AND ZY SERIES SATELLITES

Shuhan Liu, Hongzhou Li, Xia Wang, Li Guo, Yun He, Yangyang Wang, Land Satellite Remote Sensing Application Center, MNR, China

MO6.V11.5: SPECTRAL CONSTRAINED RESIDUAL ATTENTION NETWORK FOR HYPERSPECTRAL PANSHARPENING

Ziyu Zhou, Jie Feng, Xiande Wu, Xiangrong Zhang, Xidian University, China; Jiao Shi, Northwestern Polytechnical University, China

MO6.V11.6: FULL-SPECTRUM SPECTRAL SUPER-RESOLUTION METHOD BASED ON LSMM

Lingyu Sha, Wenjuan Zhang, Zhen Li, Ruiqi Sun, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, China; Jianhang Ma, PLA Strategic Support Force Information Engineering University, China; Meng Qin, Chang'an University, China

MO6.V11.7: HYPERSPECTRAL AND MULTISPECTRAL DATA FUSION WITH 1D-CONVOLUTION ON SPECTRUM

Jinchi Xie, Ying Wang, Jie Li, Xidian University, China

MO6.V11.8: AN UNSUPERVISED HYPERSPECTRAL IMAGE FUSION METHOD BASED ON SPECTRAL UNMIXING AND DEEP LEARNING

Kexin Zheng, Abdolraheem Khader, Liang Xiao, Nanjing University of Science and Technology, China

MO6.V11.9: REMOTE SENSING IMAGE SUPER-RESOLUTION VIA DILATED CONVOLUTION NETWORK WITH GRADIENT PRIOR

Ziyu Liu, Ruyi Feng, Lizhe Wang, China University of Geosciences,Wuhan, China; Yanfei Zhong, Liangpei Zhang, Wuhan University, China; Tieyong Zeng, The Chinese University of Hong Kong, China

MO6.V11.10: HYPERSPECTRAL AND MULTISPECTRAL IMAGE FUSION BASED ON DUAL-DICTIONARY

Zixuan Zhou, Shuai Fang, Hefei University of Technology, China