MO7.V5: Classification and Clustering III
Mon, 18 Jul, 23:00 - 00:30 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 17:00 - 18:30 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 15:00 - 16:30 UTC
Mon, 18 Jul, 11:00 - 12:30 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 5
Session Type: Oral Virtual
Session Chair: Xudong Zhao, Beijing Institute of Technology
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)
Mon, 18 Jul, 23:00 - 23:15 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 17:00 - 17:15 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 15:00 - 15:15 UTC
Mon, 18 Jul, 11:00 - 11:15 Eastern Time (UTC -4)

MO7.V5.1: LEVELS OF SUPERVISION FOR OBJECT CLASSIFICATION IN OVERHEAD IMAGERY

Kristina Lawson, Nektaria Tryfona, Virginia Polytechnic Institute and State University, United States
Mon, 18 Jul, 23:15 - 23:30 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 17:15 - 17:30 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 15:15 - 15:30 UTC
Mon, 18 Jul, 11:15 - 11:30 Eastern Time (UTC -4)

MO7.V5.2: Multisource Remote Sensing Data Classification using Fractional Fourier Transformer

Xudong Zhao, Mengmeng Zhang, Ran Tao, Wei Li, Beijing Institute of Technology, China; Wenzhi Liao, Flemish Institute for Technological Research, Belgium; Wilfried Philips, Gent University, Belgium
Mon, 18 Jul, 23:30 - 23:45 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 17:30 - 17:45 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 15:30 - 15:45 UTC
Mon, 18 Jul, 11:30 - 11:45 Eastern Time (UTC -4)

MO7.V5.3: MULTI-SOURCE REMOTE SENSING DATA CROSS SCENE CLASSIFICATION BASED ON MULTI-GRAPH MATCHING

Mengmeng Zhang, Xudong Zhao, Wei Li, Yuxiang Zhang, Beijing Institute of Technology, China
Mon, 18 Jul, 23:45 - 00:00 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 17:45 - 18:00 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 15:45 - 16:00 UTC
Mon, 18 Jul, 11:45 - 12:00 Eastern Time (UTC -4)

MO7.V5.4: TIME-SERIES POLSAR CROP CLASSIFICATION BASED ON JOINT FEATURE EXTRACTION

Zhiyuan Lin, Qiang Yin, Yongsheng Zhou, Jun Ni, Fei Ma, Beijing University of Chemical Technology, China
Tue, 19 Jul, 00:00 - 00:15 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 18:00 - 18:15 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 16:00 - 16:15 UTC
Mon, 18 Jul, 12:00 - 12:15 Eastern Time (UTC -4)

MO7.V5.5: EXPLORING SIMILARITY IN POLARIZATION: CONTRASTIVE LEARNING WITH SIAMESE NETWORKS FOR SHIP CLASSIFICATION IN SENTINEL-1 SAR IMAGES

Yin Xu, Cheng Cheng, Zenghui Zhang, Wenxian Yu, Shanghai Jiao Tong University, China; Weiwei Guo, Tongji University, China
Tue, 19 Jul, 00:15 - 00:30 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 18:15 - 18:30 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 16:15 - 16:30 UTC
Mon, 18 Jul, 12:15 - 12:30 Eastern Time (UTC -4)

MO7.V5.6: MULTI-SCALE INTERACTIVE TRANSFORMER FOR REMOTE SENSING CROSS-MODAL IMAGE-TEXT RETRIEVAL

Yijing Wang, Jingjing Ma, Mingteng Li, Xu Tang, Licheng Jiao, Xidian University, China; Xiao Han, Geovis Spatial Technology Co.,Ltd, China