TU6.V17: New Technology for Air Quality Monitoring and Atmospheric Applications III, Virtual Multimedia Session
Tue, 19 Jul, 21:35 - 22:45 Malaysia Time (UTC +8)
Tue, 19 Jul, 15:35 - 16:45 Central European Time (UTC +1)
Tue, 19 Jul, 13:35 - 14:45 UTC
Tue, 19 Jul, 09:35 - 10:45 Eastern Time (UTC -5)
Location: Virtual Room 17
Session Type: Multimedia Virtual
Session Co-Chairs: Barry Lefer, NASA and Jun Wang, The University of Iowa and James Crawford,
Session Manager: Amirtha Sangeetha Ganesan
Track: Atmosphere Applications

TU6.V17.1: AEROSOL SINGLE SCATTERING ALBEDO ESTIMATED ACROSS EAST ASIA FROM ADVANCED HIMAWARI IMAGE DATA

Xingxing Jiang, Yong Xue, Chunlin Jin, Runze Liu, Rui Bai, Yuxin Sun, Shuhui Wu, China University of Mining and Technology, China

TU6.V17.2: ESTABLISHMENT OF DUST SOURCE IDENTIFICATION AND PARTICULATE EMISSION INVENTORY BASED ON HIGH RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES

Xi Lu, Yong Xue, Xiaolu Ling, Shuhui Wu, Botao He, Xiangkai Wang, China University of Mining and Technology, China

TU6.V17.3: A NEW AEROSOL RETRIEVAL ALGORITHM FOR SENTINEL-2 IMAGES OVER URBAN SURFACES

Kangzhuo Yang, Yunping Chen, Yue Yang, Yuanlei Cheng, University of Electronic Science and Technology of China, China

TU6.V17.4: ESTIMATION OF PM2.5 AND PM10 MASS CONCENTRATIONS IN MINING CITY CLUSTER FROM GAOFEN-1 AEROSOL OPTICAL DEPTH DATA AND CHEMICAL TRANSPORT MODEL

Yuxin Sun, Yong Xue, Rui Bai, Tengfei Cui, Shuhui Wu, Xingxing Jiang, Chunlin Jin, Xiran Zhou, China University of Mining and Technology, China

TU6.V17.5: INFLUENCE OF CROP BURNING ON AIR POLLUTION IN VIETNAM

Hieu Tran, Ramesh P Singh, Chapman University, United States; Akshansha Chauhan, National Central University, United States

TU6.V17.6: VARIABILITY OF THE PARTICULATE MATTER CONCENTRATION IN THE NORTHERN PARTS OF INDIA USING LOW-COST SENSORS

Akshansha Chauhan, National Central University, Taiwan; Ramesh P Singh, Chapman University, United States; Yutaka Matsumi, Nagoya University, Japan; Sachiko Hayashida, Nara Women’s University, Japan; Tomoki Nakayama, Nagasaki University, Japan; Sharad Gupta, Tel Aviv University, Israel; Derick P. Shukla, Indian Institute of Technology Mandi, India

TU6.V17.7: STUDY OF ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE RETRIEVAL METHOD BASED ON NORMALIZED SENSITIVITY

Liang Zhao, Yong Xue, Tengfei Cui, China University of Mining and Technology, China

TU6.V17.8: TEMPORAL AND SPATIAL DISTRIBUTION OF ATMOSPHERIC CH4 CONCENTRATION AND ESTIMATION OF ANIMAL HUSBANDRY EMISSIONS IN HEBEI PROVINCE

Botao He, Yong Xue, Xiaolu Ling, Xi Lu, Wenhao Liu, Xiangkai Wang, China University of Mining and Technology, China

TU6.V17.9: ANALYSIS OF AEROSOL TYPES AND SOURCES OVER TAIHU LAKE BASED ON AERONET DATA

Jie Jiang, Jiaxin Liu, Donglai Jiao, Shusheng Cao, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China

TU6.V17.10: RETRIEVAL OF AEROSOL OPTICAL DEPTH IN BEIJING AREA FROM SENTINEL-2 MULTISPECTRAL INSTRUMENT DATA

Fang Chen, Yingjie Li, Qingmiao Ma, Peipei Cui, Jiaxuan Qiao, Jiangsu Normal University, China