TH5.V8: Image Synthesis, Restoration and Retrieval
Thu, 21 Jul, 19:50 - 21:20 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 13:50 - 15:20 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 11:50 - 13:20 UTC
Thu, 21 Jul, 07:50 - 09:20 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 8
Session Type: Oral Virtual
Session Co-Chairs: Zebin Wu, Nanjing University of Science and Technology and Maria Fabrizia Buongiorno, INGV
Session Manager: Wei Pin, Peter Choo
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)
Thu, 21 Jul, 19:50 - 20:05 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 13:50 - 14:05 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 11:50 - 12:05 UTC
Thu, 21 Jul, 07:50 - 08:05 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V8.1: CROSS-MODAL REMOTE SENSING IMAGE RETRIEVAL VIA INTRA- AND INTER-MODAL FEATURE MATCHING

Fanglong Yao, Nayu Liu, Peiguang Li, Dongshuo Yin, Chenglong Liu, Xian Sun, Chinese Academy of Sciences, China
Thu, 21 Jul, 20:05 - 20:20 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:05 - 14:20 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:05 - 12:20 UTC
Thu, 21 Jul, 08:05 - 08:20 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V8.2: A Transformer-based Cross-modal Image-Text Retrieval Method Using Feature Decoupling And Reconstruction

, , ; Huan Zhang, Yingzhi Sun, Yu Liao, Siyuan Xu, Rui Yang, Shuang Wang, Biao Hou, Licheng Jiao, Xidian University, China
Thu, 21 Jul, 20:20 - 20:35 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:20 - 14:35 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:20 - 12:35 UTC
Thu, 21 Jul, 08:20 - 08:35 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V8.3: RECOVERING THIN CLOUD COVERED REGIONS in GF SATELLITE Images BASED ON CLOUDY IMAGE ARITHMETIC +

Zunxiao Xu, Kang Wu, Peng Ren, China University of Petroleum, China
Thu, 21 Jul, 20:35 - 20:50 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:35 - 14:50 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:35 - 12:50 UTC
Thu, 21 Jul, 08:35 - 08:50 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V8.4: HYPERSPECTRAL IMAGE GENERATION FROM RGB IMAGES WITH SEMANTIC AND SPATIAL DISTRIBUTION CONSISTENCY

Liqin Liu, Zhenwei Shi, Yifan Zao, Hao Chen, Beihang University, China
Thu, 21 Jul, 20:50 - 21:05 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:50 - 15:05 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:50 - 13:05 UTC
Thu, 21 Jul, 08:50 - 09:05 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V8.5: A DISTRIBUTED AND PARALLEL METHOD OF HYPERSPECTRAL COMPUTATIONAL IMAGING VIA COLLABORATIVE TUCKER3 TENSOR DECOMPOSITION

Ling Zhang, Zebin Wu, Jin Sun, Yang Xu, Zhihui Wei, Nanjing University of Science and Technology, China
Thu, 21 Jul, 21:05 - 21:20 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 15:05 - 15:20 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 13:05 - 13:20 UTC
Thu, 21 Jul, 09:05 - 09:20 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V8.6: A MODIFIED NSPI MISSING INFORMATION RECONSTRUCTION METHOD FOR MCD43A4 OVER NEPAL

Min Gao, Yan Liu, YuLin Zhan, Juan Li, Xingfa Gu, Xinran Chen, Aerospace Information Research Institute, China; Sudan Maharjan, International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD), Nepal