WE6.V10: Advancements in optical target detection and unmixing
Wed, 20 Jul, 21:35 - 22:45 Malaysia Time (UTC +8)
Wed, 20 Jul, 15:35 - 16:45 Central European Time (UTC +2)
Wed, 20 Jul, 13:35 - 14:45 UTC
Wed, 20 Jul, 09:35 - 10:45 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 10
Session Type: Multimedia Virtual
Session Chair: Moussa Sofiane Karoui, Agence Spatiale Algérienne, Centre des Techniques Spatiales
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)

WE6.V10.1: RESEARCH OF FAST-ICA ALGORITHM AND ITS IMPROVEMENT

Sichao Wu, Jiacheng Dong, Research Institute of Electronic Science and Technology, University of Electronic Science and Technology of China, China

WE6.V10.2: OMNIDIRECTIONAL MIRROR GRADIENT DISSIMILARITY FOR INFRARED SMALL TARGET DETECTION

Chaoqun Xia, Wenzhou University, China; Shuhan Chen, Yuan Luo, Zhejiang University, China

WE6.V10.3: Hyperspectral Unmixing with AutoEncoder Network in Wavelet Domain

Chenyang Zhan, Hongyi Liu, Jun Zhang, Nanjing University Of Science And Technology, China

WE6.V10.4: AUTOENCODER IN AUTOENCODER NETWORK BASED ON LOW-RANK EMBEDDING FOR ANOMALY DETECTION IN HYPERSPECTRAL IMAGES

Weinan Cao, Hongyan Zhang, Wei He, Hongyu Chen, Fangxiao Lu, Wuhan University, China; Hong Tat Ewe, Universiti Tunku Abdul Rahman, Malaysia

WE6.V10.5: HYPERSPECTRAL TARGET DETECTION BASED ON TENSOR RPCA WITH CONSTRAINED ENERGY REGULARIZATION

Kun Zhou, Jie Wei, Zebin Wu, Yang Xu, Zhihui Wei, School of Computer Science and Engineering, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, China, China

WE6.V10.6: CASCADED AUTOENCODERS FOR SPECTRAL-SPATIAL REMOTELY SENSED HYPERSPECTRAL IMAGERY UNMIXING

Yueshuai Shan, Shaoquan Zhang, Shanqi Hong, Fan Li, Chengzhi Deng, Shengqian Wang, Nanchang Institute of Technology, China

WE6.V10.7: SECONDARY MATCHING ALGORITHM: A NEW HETEROGENEOUS IMAGE MATCHING ALGORITHM FOR THE UAV IMAGE AND SATELLITE REMOTE SENSING IMAGE

Jiaxiang Yu, Yunping Chen, Yan Chen, University of Electronic Science and Technology of China, China; Shilong Li, Hua Zhang, State Grid Sichuan Electric Power Research Institute, China

WE6.V10.8: A GRADIENT-BASED METHOD FOR THE MODIFIED AUGMENTED LINEAR MIXING MODEL ADDRESSING SPECTRAL VARIABILITY FOR HYPERSPECTRAL UNMIXING

Moussa Sofiane Karoui, Fatima Zohra Benhalouche, Agence Spatiale Algérienne, Centre des Techniques Spatiales, Algeria; Yannick Deville, IRAP, Université de Toulouse, UPS-OMP, CNRS, CNES, France

WE6.V10.9: CONSTRAINED ENERGY MINIMIZATION WITH A DNN DETECTOR

Xiaoli Yang, Min Zhao, Shuaikai Shi, Jie Chen, Northwestern Polytechnical University, China

WE6.V10.10: DUAL REWEIGHTED LOW-RANK SPARSE UNMIXING WITH TOTAL VARIATION REGULARIZATION

Danli He, Fan Li, Shaoquan Zhang, Yonggang Chen, Chengzhi Deng, Shengqian Wang, Nanchang Institute of Technology, China