TU6.V5: Target Detection and Recognition in SAR Images
Tue, 19 Jul, 21:35 - 22:45 Malaysia Time (UTC +8)
Tue, 19 Jul, 15:35 - 16:45 Central European Time (UTC +2)
Tue, 19 Jul, 13:35 - 14:45 UTC
Tue, 19 Jul, 09:35 - 10:45 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 5
Session Type: Multimedia Virtual
Session Chair: Raveerat Jaturapitpornchai, Space Shift Inc.
Session Manager: Chiong Hieng Tiong
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)

TU6.V5.3: MOVING TARGET SHADOW DETECTION USING TRANSFORMER IN VIDEO SAR

Wei Wang, Zhikun Xie, Tianwen Zhang, Jun Shi, Xiaoling Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China; Yuanyuan Zhou, Sichuan Aerospace Electronic Equipment Research Institute, China

TU6.V5.4: MULTI-TASK REPRESENTATION LEARNING NETWORK FOR FEW-SHOT SAR AUTOMATIC TARGET RECOGNITION

Xi Wang, Xuelian Yu, Haohao Ren, Yun Zhou, Lin Zou, Xuegang Wang, University of Electronic Science and Technology of China, China

TU6.V5.5: A CASCADED HARBOR DETECTION METHOD FOR SAR IMAGE BASED ON CORNER AND COASTLINE FEATURES

Yuanzhe Shang, Yulin Huang, Danling Liao, Jifang Pei, Yin Zhang, Jianyu Yang, University of Electronic Science and Technology of China, China; Rufei Wang, University of British Columbia, Canada

TU6.V5.7: LASDNET: A LIGHTWEIGHT ANCHOR-FREE SHIP DETECTION NETWORK FOR SAR IMAGES

Lifan Zhou, Shaojie Xu, Shengrong Gong, Changshu Institute of Technology, China; Hanwen Yu, Yong Wang, University of Electronic Science and Technology of China, China; Mengdao Xing, Xidian University, China

TU6.V5.8: SIAMESE SUBSPACE CLASSIFICATION NETWORK FOR FEW-SHOT SAR AUTOMATIC TARGET RECOGNITION

Haohao Ren, Xuelian Yu, Xi Wang, Sen Liu, Lin Zou, Xuegang Wang, University of Electronic Science and Technology of China, China

TU6.V5.9: MULTI-STRUCTURE EXTRACTION KERNEL DICTIONARY LEARNING FOR SAR TARGET RECOGNITION

Mengyang Shi, Yesheng Gao, Xingzhao Liu, Lei Tao, Shanghaijiaotong University, China

TU6.V5.10: High precision and light-weight network for low resolution SAR image detection

Yuetonghui Xu, Xiaoling Zhang, Liming Zhou, Xu Zhan, Wensi Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China