MO6.V5: Ship Detection
Mon, 18 Jul, 21:35 - 22:45 Malaysia Time (UTC +8)
Mon, 18 Jul, 15:35 - 16:45 Central European Time (UTC +2)
Mon, 18 Jul, 13:35 - 14:45 UTC
Mon, 18 Jul, 09:35 - 10:45 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 5
Session Type: Multimedia Virtual
Session Chair: Xavier Bosch-Lluis, Jet Propulsion Laboratory / California Institute of Technology
Session Manager: Chiong Hieng Tiong
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)

MO6.V5.1: SA-YOLO: THE SALIENCY ADJUSTED DEEP NETWORK FOR OPTICAL SATELLITE IMAGE SHIP DETECTION

Shuchen Wang, Hairan Sun, Yihang Zhu, Mingkai Li, Qizhi Xu, Beijing Institute of Technology, China

MO6.V5.2: SHIP DETECTION IN RANGE-COMPRESSED SAR DATA

Xiangguang Leng, Jin Wang, Kefeng Ji, Gangyao Kuang, National University of Defense Technology, China

MO6.V5.3: SAR SHIP DETECTION USING YOLOV5 ALGORITHM WITH ANCHOR BOXES CLUSTER

Xiaowo Xu, Xiaoling Zhang, Tianwen Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China

MO6.V5.4: POLSAR SHIP DETECTION WITH THE SUB-APERTURE TECHNOLOGY

Tao Zhang, Zenghui Zhang, Huilin Xiong, Wenxian Yu, Shanghai Jiao Tong University, China; Weiwei Guo, Tongji University, China

MO6.V5.5: SAR SHIP DETECTION BASED ON YOLOV5 USING CBAM AND BIFPN

Yue Guo, Shiqi Chen, Ronghui Zhan, Wei Wang, Jun Zhang, National University of Defense Technology, China

MO6.V5.6: SAR SHIP DETECTION NETWORK INCORPRATING CFAR PREPROCESSING

Wenbo Zhou, Hecheng Jia, Xiayang Xiao, Feng Xu, Fudan University, China

MO6.V5.7: RESEARCH ON NEURAL NETWORK POST-QUANTIZATION METHOD FOR SHIP DETECTION IN SAR IMAGES

Penghao Xiao, Xiaojing Lin, Haipeng Wang, 复旦大学, China

MO6.V5.8: POLARIMETRIC PASSIVE MILLIMETER-WAVE IMAGING OF SURFACE VESSELS

Yayun Cheng, Xun Tian, Harbin Institute of Technology, China; Liang Wu, 9th Designing of China Aerospace Science Industry Corporation, China

MO6.V5.9: SAR SHIP DETECTION BASED ON SWIN TRANSFORMER AND FEATURE ENHANCEMENT FEATURE PYRAMID NETWORK

Xiao Ke, Xiaoling Zhang, Tianwen Zhang, Jun Shi, Shunjun Wei, School of Information and Communication Engineering, China

MO6.V5.10: FIRST RESULTS OF SHIP WAKE DETECTION BY DEEP LEARNING TECHNIQUES IN MULTISPECTRAL SPACEBORNE IMAGES

Claudio Esposito, Roberto Del Prete, Maria Daniela Graziano, Alfredo Renga, Università degli Studi di Napoli, Italy