TH6.V4: Image Semantic Segmentation
Thu, 21 Jul, 21:35 - 22:45 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 15:35 - 16:45 Central European Time (UTC +1)
Thu, 21 Jul, 13:35 - 14:45 UTC
Thu, 21 Jul, 09:35 - 10:45 Eastern Time (UTC -5)
Location: Virtual Room 4
Session Type: Multimedia Virtual
Session Co-Chairs: Yiyou Guo, Tongji University and Alessandro Sebastianelli, ESA & University of Sannio
Session Manager: Jia Lin Lam
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)

TH6.V4.1: SAR IMAGE SEGMENTATION BASED ON SUPER-PIXEL AND KERNEL-IMPROVED CV MODEL

Kang Ni, Nanjing University of Posts and Telecommunications, China; Yuqing Zhao, Capital University of Economics and Business, China; Yiquan Wu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

TH6.V4.2: A CASCADED CROSS-MODAL NETWORK FOR SEMANTIC SEGMENTATION FROM HIGH-RESOLUTION AERIAL IMAGERY AND RAW LIDAR DATA

Yameng Wang, Bin Zhang, Yi Wan, Yongjun Zhang, School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University, China

TH6.V4.3: DPNET: END-TO-END AERIAL IMAGE SEGMENTATION VIA DEFORMABLE POINT NETWORK

Yiyou Guo, Huan Xie, Xiaohua Tong, Tongji University, China; Zheyun Qin, Yikun Liu, Xiankai Lu, Shangdong University, China; Yongtai Yang, Wilfrid Laurier University, China

TH6.V4.5: SEMANTIC SEGMENTATION OF HIGH-RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES BASED ON SPARSE SELF-ATTENTION

Li Sun, Huanxin Zou, Juan Wei, Meilin Li, Xu Cao, Shitian He, Shuo Liu, National University of Defense Technology, China

TH6.V4.6: SEMANTIC SEGMENTATION OF HIGH-RESOLUTION REMOTE SENSING IMAGES USING AN IMPROVED TRANSFORMER

Yuheng Liu, Shaohui Mei, Shun Zhang, Ye Wang, Mingyi He, Northwestern Polytechnical University, China; Qian Du, Mississippi State University, China

TH6.V4.9: ENHANCED MASK INTERACTION NETWORK FOR SAR SHIP INSTANCE SEGMENTATION

Tianwen Zhang, University of Electronic Science and Technology of China, China; Xiaoling Zhang, UESTC, China

TH6.V4.10: APPLICATION OF AN IMPROVED U-NET NEURAL NETWORK ON FRACTURE SEGMENTATION FROM OUTCROP IMAGES

Zhibao Wang, Ziming Zhang, Yuze Yang, Northeast Petroleum University, China; Lu Bai, Ulster University, United Kingdom; Qiang Ma, Heilongjiang Bayi Agricultural University, China