TH5.V2: SAR Imaging Techniques: Methods and Techniques II
Thu, 21 Jul, 19:50 - 21:20 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 13:50 - 15:20 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 11:50 - 13:20 UTC
Thu, 21 Jul, 07:50 - 09:20 Eastern Time (UTC -4)
Location: Virtual Room 2
Session Type: Oral Virtual
Session Chair: Hanwen Yu,
Session Manager: Nik Zainun Nik Mood
Track: Data Analysis Methods (Optical, Multispectral,Hyperspectral, SAR)
Thu, 21 Jul, 19:50 - 20:05 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 13:50 - 14:05 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 11:50 - 12:05 UTC
Thu, 21 Jul, 07:50 - 08:05 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V2.1: NEAR-FIELD SAR IMAGE RESTORATION BASED ON TWO DIMENSIONAL SPATIAL-VARIANT DECONVOLUTION

Wensi Zhang, Xiaoling Zhang, Xu Zhan, Yuetonghui Xu, Jun Shi, Shunjun Wei, University of Electronic Science and Technology of China, China
Thu, 21 Jul, 20:05 - 20:20 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:05 - 14:20 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:05 - 12:20 UTC
Thu, 21 Jul, 08:05 - 08:20 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V2.2: RADAR POSE ESTIMATION AND STRUCTURE-FROM-MOTION FOR AIRBORNE CIRCULAR VIDEOSAR

Fengyuan Hu, Xue Jiang, Junfeng Wang, Xingzhao Liu, Shanghai Jiao Tong University, China
Thu, 21 Jul, 20:20 - 20:35 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:20 - 14:35 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:20 - 12:35 UTC
Thu, 21 Jul, 08:20 - 08:35 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V2.3: AZIMUTH AMBIGUITIES SUPPRESSION USING GROUP SPARSITY AND NONCONVEX REGULARIZATION FOR SLIDING SPOTLIGHT MODE: RESULTS ON QILU-1 SAR DATA

Guoru Zhou, Mingqian Liu, Zhongqiu Xu, Mingzhi Wang, Bingchen Zhang, Yirong Wu, Aerospace Information Research Institute, Chinese Academy of Sciences, China
Thu, 21 Jul, 20:35 - 20:50 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:35 - 14:50 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:35 - 12:50 UTC
Thu, 21 Jul, 08:35 - 08:50 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V2.4: A NEAR-FIELD 3-D SAR IMAGING METHOD WITH NON-UNIFORM SPARSE LINEAR ARRAY BASED ON MATRIX COMPLETION

Yuxin Ma, Yu Hai, Jianyu Yang, Zhongyu Li, Junjie Wu, School of Information and Communication Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu, China
Thu, 21 Jul, 20:50 - 21:05 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 14:50 - 15:05 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 12:50 - 13:05 UTC
Thu, 21 Jul, 08:50 - 09:05 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V2.5: SIDELOBE SUPPRESSION OF SAR IMAGES BY SPECTRUM SHAPING

Hang Yang, JunFeng Wang, ShangHai Jiao Tong University, China
Thu, 21 Jul, 21:05 - 21:20 Malaysia Time (UTC +8)
Thu, 21 Jul, 15:05 - 15:20 Central European Time (UTC +2)
Thu, 21 Jul, 13:05 - 13:20 UTC
Thu, 21 Jul, 09:05 - 09:20 Eastern Time (UTC -4)

TH5.V2.6: VIDEOSAR IMAGE SPECKLE REDUCTION WITH SPACE-TIME CONTEXT INFORMATION AND SIMILARITY TEST

Shen-wen Liu, Xing-chao Cui, Si-wei Chen, National University of Defense Technology, China